Menu

Vedtægter for LSG Hovedforeningen

Vedtægter for Lysabild Skytte – og Gymnastikforening, Hovedbestyrelsen

Revideret d. 28.4.2016

§1. Foreningens navn er Lysabild Skytte og Gymnastikforening, og er stiftet d. 10. maj 1922.

§2. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune

§3. Foreningens formål er at samle egnens befolkning, voksne, unge og børn, for i et godt sammenhold at dyrke idræt, teater eller andre aktiviteter, der bidrager til at give medlemmerne et sundt og godt indhold.

§4. Foreningen består af selvstændige afdelinger indenfor:
Fodbold, gymnastik/atletik, tennis og teatergruppen Kærnehuset-Sydals.

§5.
Stk. 1. Som medlemmer, aktive som passive, kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Stk. 2. Forældre til børn, der er aktive medlemmer, optages som passive medlemmer med valgbarhed og har stemmeret.
Stk. 3 Bestyrelsen kan, efter indstilling fra et udvalg, sætte et medlem i karantæne/udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det medlem, der sættes i karantæne eller udelukkes, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§6.
Stk. 1. Foreningens arbejde koordineres af en hovedbestyrelse, som består af:

 • Formand/ sekretær
 • Kasserer
 • En-to repræsentanter for hver af de i § 4 nævnte afdelinger.
 • Formanden for klubhuset 

Stk. 2. Formand og kasserer vælges forskudt for 2 år ad gangen.
Formand og kasserer kan vælges fra bestyrelserne i de i § 4 nævnte afdelinger eller hovedbestyrelsen kan udpege ét/to medlemmer uden for afdelingsbestyrelserne som hhv. formand og kasserer.

§7.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Der indkaldes i Lokalbladet eller ved opslag med mindst 8 dages varsel.
Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret.
Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte medlemmer).
Stk. 4. Ved valg til hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne sker de direkte valg ved almindelig flertal.

§8. På foreningens årlige hoved-generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Forelæggelse af revideret og godkendt regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Meddelelse af repræsentanter for de i § 4 nævnte afdelinger.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

§9. Foreningens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12. Regnskaberne godkendes af bestyrelsen og revideres af de på generalforsamlingen to valgte revisorer.

§10. På afdelings-generalforsamlinger, hvor valg til afdelingsbestyrelse foretages, behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af revideret og godkendt regnskab.
 4. Behandling af forslag.
 5. Valg af bestyrelse

§11. Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører egne regnskaber og egne protokoller. Tilskud fra Sønderborg kommune går direkte til den enkelte afdeling. Vilkårene for tilskuddet forhandler den enkelte afdeling med Sønderborg kommune.

§12. Kontingent fastsættes hvert år af afdelingerne hver for sig. Eventuel opkrævning af passivt medlemsbidrag koordineres af hovedbestyrelsen.

§13.
Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgs-, afdelings- og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 5 I hovedbestyrelsen og afdelingerne føres protokol over vedtagne beslutninger, med underskrift af protokolføreren.

Ophører foreningen med at eksistere eller udmelder sig af DGI Sønderjylland, skal denne aflevere evt. herfra modtagne ejendele.

Udover det nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og alment ungdomsarbejde i Sydals området.

Revideret og godkendt på ordinær generalforsamling d. 28.4.2016

Birthe Elmegaard Bladt, formand/ sekretær

 

Luk