Menu

Vedtægter for Lysabild SG Fodbold

Vedtægter og forretningsorden for Fodboldafdelingen i L.S.G.

1. Afdelingen har hjemsted og virke i Lysabild sogn, Sydals Kommune.

2. Afdelingen søger ved fodbold at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

3. Afdelingen står direkte under Lysabild Skytte- og Gymnastikforening og DGI Sønderjylland, og er dermed undergivet de to foreningers vedtægter.

4. Medlemmer af afdelingen er alle aktive, der betaler kontingent. Valgbarhed og stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år samt forældre til medlemmer under 14 år.

5. Afdelingen ledes af et udvalg som består af:

a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. 2 øvr. medlemmer
og 2 suppleanter.

6. Afdelingen råder selvstændigt over egne pengemidler, fører eget regnskab og egen protokol, dog under ansvar over for hovedbestyrelsen i L.S.G.

7. Valg til fodboldafdelingen foretaget på et årsmøde, som hvert år afholdes inden L.S.G.'s generalforsamling.

9. Kontingentet fastsættes hvert år af udvalget, men skal godkendes af hovedbestyrelsen.

10. På det årlige afdelingsmøde behandles følgende:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg til bestyrelse
     i lige år: 3 personer
     i ulige år: 2 personer
     hvert år: 2 suppleanter
6. evt.

Indvarsling skal ske i dagspressen med mindst 8 dages varsel.

11. Vedtagelser i bestyrelsen kræver alm. flertal. - Protokollen godkendes af bestyrelsen, senest ved næste møde.

12. Afdelingens regnskabsår går fra 01.01. - 31.12.

Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de to af generalforsamlingen valgte

revisorer.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 1.2.1995. 

Luk